Adatvédelmi tájékoztató

(álláshirdetés)

I. Kik vagyunk mi?

 

PIREX 98 Kft. (a továbbiakban Társaság), a pályáztatás-toborzás során a személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően és az alkalmazandó adatvédelmi irányelv és jogszabályok alapján dolgozza fel. A jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmaz minden szükséges információt az Ön jogairól és kötelezettségeiről és elmagyarázza, hogy hogyan, miért és milyen esetekben gyűjtjük és dolgozzuk fel az Ön személyes adatát.

A személyes adatokat toborzás céljából használjuk fel. 

Társaság elérhetősége:
 

PIREX 98 Kft.

Székhely: 2045 Törökbálint, Torbágy u. 18.

Levelezési cím: u.az

Cg: 13-09-124116

Telefon: 23/511-600

Fax: 23/511-601

Email: pirex@pirex.hu

Képviselők: Bukor Ferenc Dániel (ügyvezető), Bukor Péter György (ügyvezető)

A Társaságnál adatvédelmi tisztviselő nem lett kijelölve. II. Egyes adatkezelések 

1. Jelentkezés adott állásra 

 

A Társaság a http://www.pirex.hu honlapon és álláshirdető portálokon (CVOnline, Profession, Facebook) és üzletei kirakatán közzéteszi az aktuális üres állásokat. A pályázati anyagokat (önéletrajzokat, motivációs levél, stb.) az allas@pirex.hu email címre kell elküldeni.
 

A Társaság az Ön által megadott személyes adatokat a munkahelyi felvételi eljárás lefolytatása céljából, az Ön személyes képességeinek és készségeinek a felmérésére, munkakörre való alkalmasságának vizsgálatára használja fel a meghirdetett munkakör betöltése végett.
 

Az önéletrajzon megadandó adatok:

  • családi és utónév;
  • telefonszám;
  • email cím;
  • végzettség; és
  • tapasztalat (amennyiben aktuális)

A Felhasználó dönti el, hogy mely adatokat, információkat ad meg a Társaság számára, illetve egyes esetekben a Társaság határozza meg a kötelezően megadandó adatokat vagy opcionálisan megadandó adatokat. 

Referencia és ajánlólevél megadás esetén Ön köteles előzetesen beszerezni a referenciát vagy ajánló levelet adó személy hozzájárulását az adatok kezeléséhez.

Az adatkezelés célja

 

Az adat típusa

Az adat felvételének indoka

név

Az Ön azonosításához elengedhetetlenül szükséges.

e-mail cím

Ön és a Társaság közötti kapcsolattartás

célját szolgálja.

telefonszám

Ön és a Társaság közötti kapcsolattartás

célját szolgálja.

végzettség

Az Ön pályázatának elbíráláshoz szükséges

tapasztalat

Az Ön pályázatának elbíráláshoz szükséges

motivációs levél

Az Ön személyes képességeinek és készségeinek a felméréséhez, munkakörre való alkalmasságának vizsgálatához szükséges

referencia, ajánlólevél

szakmai múltjának és munkájának minőségének megismeréséhez szükséges.

  

Név, telefonszám és/vagy email cím megadása hiányában nem áll módunkban Önt elérni, ezért nem tudjuk Önt a jövőben foglalkoztatni. 

Jogalap: az Ön hozzájárulása. A pályázati anyaga elküldésével hozzájárul az adatai kezeléséhez.

Önnek jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely mely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Kérem a visszavonását a pirex@pirex.hu címre szíveskedjen elküldeni.

A munkahelyi felvételi eljárás során Öntől csak olyan adat közlése kérhető, amely személyiségi jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése szempontjából lényeges. Ennek megfelelően  Öntől családi állapotra, lakásviszonyokra, szülők foglalkoztatására, politikai véleményre, vallási, világnézeti meggyőződésre vonatkozó személyes adat, illetve a munkaviszonnyal össze nem függő más személyes adat az adatkezelés céljának hiányában nem kérhető.

A Társaság munkatársai feljegyzéseket készítenek az Önnel folytatott megbeszélésekről és találkozókról annak érdekében, hogy megállapítsák, hogy Ön alkalmas-e az adott állásra.

A munkahelyi felvételi eljárás során a Társaság Önnel alkalmassági vizsgálatot végezhet, annak érdekében, hogy a munkaviszonnyal kapcsolatos, releváns adatot kapjon a Társaság a

teszteredményből. A Társaság által alkalmazott tesztek megfelelnek a mindenkori adatvédelmi szabályoknak és előírásoknak.

Adatkezelés időtartama
 

A jelentkezés visszavonásának hiányában a Társaság az Ön adatait az adott munkakör betöltésének időpontját követő 90 napig kezeli, és ezt követően a benyújtott pályázati anyagokat törli/megsemmisíti, kivéve, ha a munkahelyi felvételi eljárás lezárását követően a Társaság kérésére Ön a későbbiekben önkéntesen hozzájárult a pályázati anyaga megőrzéséhez. Ezen lehetőségről a későbbiekben külön fogjuk tájékoztatni.

Ha Ön a munkahelyi felvételi eljárás során meggondolja magát, és pályázatát visszavonja, a Társaság törli a személyes adatait.
 

Hozzáférések

Az Ön által megadott személyes adatokhoz csak a Társaság ügyvezetői, HR munkatársa, illetve a pályázattal érintett részleg vezetője férhetnek hozzá, akik az adatokat a Társaságnál mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően, bizalmasan kezelik. A Társaság a pályáztatás során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: álláshirdető cégek: Profession, CVOnline,  facebook, stb.

 

 A Társaság a döntéseit nem alapítja automatizált döntéshozatalra.

 

 III. Az Ön Jogai


Jogában áll a Társaság által Önről feldolgozott bármely személyes adataihoz történő hozzáférés és információ kérés az alábbiak szerint:

·         Milyen személyes adatokat dolgozunk fel Önnel kapcsolatban

·         A feldolgozás célja

·         Az érintett személyes adatok kategóriái

·         Az érintettek, akikről a személyes adatok közlésre kerülnek / kerültek

·         Milyen időtartamra szándékozzuk a személyes adatait kezelni

·         Amennyiben az adatot nem közvetlenül Öntől szereztük, információ az adat forrásáról

 

Amennyiben úgy gondolja, hogy az Önről általunk kezelünk bármely adat nem teljes vagy nem pontos, jogában áll felhívni minket a javításra és/vagy az adat kiegészítésére és vállaljuk, hogy amilyen gyorsan csak lehet aktualizáljuk / javítjuk a hibát, kivéve, amennyiben érvényes okunk van ennek az ellenkezőjére, ez utóbbiról Önt értesítjük. 

Önnek jogában áll személyes adatának törlését vagy a feldolgozás korlátozását kérni az adatvédelmi jogszabályok szerint, illetve az általunk küldött közvetlen marketing ellen tiltakozni és az általunk használt automatizált döntéshozatali mechanizmusról tájékozódni. 

Amennyiben Öntől megkeresést kapunk bármely, fenti jogosultsággal kapcsolatban, kérhetjük Önt a megkeresés teljesítése előtt a személyes adatainak igazolására; annak igazolására, hogy adatai védettek és biztonságban vannak. 

IV. Személyes Adatainak megosztása és közlése


Semmilyen személyes adatát nem osztjuk meg vagy közöljük az Ön hozzájárulása nélkül, kivéve a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célokra vagy amennyiben azt jogszabály követeli meg. A Társaság harmadik személyeket nem vesz igénybe az adatkezelés során. 

A Társaság harmadik országba nem továbbítja az Ön személyes adatait.

 

V. Biztonsági intézkedések

 

A Társaság komolyan veszi az Ön személyes adatainak védelmét és minden ésszerű intézkedést valamint óvintézkedést megtesz az Ön személyes adatainak biztosítása érdekében. Keményen dolgozunk azon, hogy megvédjük Önt és az Ön adatait az engedély nélküli hozzáférés, változtatás, közzététel vagy megsemmisítés ellen és ennek érdekében számos biztonsági szintet alkalmaztunk.

 

 VI. Pontosság elve

 

Amennyiben a Társaság által kezelt adataiban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás vagy változás történne, kérem, haladéktalanul jelentse be a fenti elérhetőségen

 

VII. Panasztétel

A Társaság az Ön személyes adatát kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozat és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozza fel. Amennyiben azonban Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban mégis panaszt szeretne tenni, vagy más módon elégedetlen azzal, ahogyan az adatait kezeljük, jogában áll a felügyeleti hatóságnál panaszt tenni.
 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)
 

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Adatvédelmi tájékoztató

(pályázat megőrzése)

 

I. Kik vagyunk mi?

 

PIREX 98 Kft. (a továbbiakban Társaság), a pályáztatás-toborzás során a személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően és az alkalmazandó adatvédelmi irányelv és jogszabályok alapján dolgozza fel. A jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmaz minden szükséges információt az Ön jogairól és kötelezettségeiről és elmagyarázza hogy hogyan, miért és milyen esetekben gyűjtjük és dolgozzuk fel az Ön személyes adatát.

A személyes adatokat toborzás céljából használjuk fel.
 

Társaság elérhetősége:

 

PIREX 98 Kft.

Székhely: 2045 Törökbálint, Torbágy u. 18.

Levelezési cím: u.az

Cg: 13-09-124116

Telefon: 23/511-600

Fax: 23/511-601

Email: pirex@pirex.hu

Képviselők: Bukor Ferenc Dániel (ügyvezető), Bukor Péter György (ügyvezető) 

 

A Társaságnál adatvédelmi tisztviselő nem lett kijelölve.

 

II. Egyes adatkezelések

1. Pályázati anyagok megőrzése sikertelen pályázat esetén

 

Ön elküldte részünkre a pályázati anyagát (önéletrajz, motivációs levél, stb.) egy álláshirdetésre. A felvételi eljárás során a Társaság nem Önt választotta, azonban a Társaság meg kívánja tartani a pályázati anyagát jövőbeni betöltetlen álláspályázatok elbírálása érdekében.

A Társaság az Ön által megadott személyes adatokat a munkahelyi felvételi eljárás lefolytatása céljából, az Ön személyes képességeinek és készségeinek a felmérésére, munkakörre való alkalmasságának vizsgálatára használja fel a jövőben megüresedő munkakörök betöltése végett.
 

Az önéletrajzon megadandó adatok:

  • családi és utónév;
  • telefonszám;
  • email cím;
  • végzettség; és
  • tapasztalat (amennyiben aktuális)

A Felhasználó dönti el, hogy mely adatokat, információkat ad meg a Társaság számára, illetve egyes esetekben a Társaság határozza meg a kötelezően megadandó adatokat vagy opcionálisan megadandó adatokat. 

Referencia és ajánlólevél megadás esetén Ön köteles előzetesen beszerezni a referenciát vagy ajánló levelet adó személy hozzájárulását az adatok kezeléséhez.
 

Az adatkezelés célja

 

Az adat típusa

Az adat felvételének indoka

név

Az Ön azonosításához elengedhetetlenül szükséges.

e-mail cím

Ön és a Társaság közötti kapcsolattartás

célját szolgálja.

telefonszám

Ön és a Társaság közötti kapcsolattartás

célját szolgálja.

végzettség

Az Ön pályázatának elbíráláshoz szükséges

tapasztalat

Az Ön pályázatának elbíráláshoz szükséges

motivációs levél

Az Ön személyes képességeinek és készségeinek a felméréséhez, munkakörre való alkalmasságának vizsgálatához szükséges

referencia, ajánlólevél

szakmai múltjának és munkájának minőségének megismeréséhez szükséges.

 

Név, telefonszám és/vagy email cím megadása hiányában nem áll módunkban Önt elérni, ezért nem tudjuk Önt a jövőben foglalkoztatni. 

Jogalap: az Ön hozzájárulása. A pályázati anyaga elküldésével hozzájárul az adatai kezeléséhez.
 

Önnek jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely mely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Kérem a visszavonását a pirex@pirex.hu címre szíveskedjen elküldeni.
 

A Társaság munkatársai feljegyzéseket készítenek az Önnel folytatott megbeszélésekről és találkozókról annak érdekében, hogy megállapítsák, hogy Ön alkalmas-e az adott állásra.
 

A munkahelyi felvételi eljárás során Öntől csak olyan adat közlése kérhető, amely személyiségi jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése szempontjából lényeges. Ennek megfelelően a Öntől családi állapotra, lakásviszonyokra, szülők foglalkoztatására, politikai véleményre, vallási, világnézeti meggyőződésre vonatkozó személyes adat, illetve a munkaviszonnyal össze nem függő más személyes adat az adatkezelés céljának hiányában nem kérhető.

A munkahelyi felvételi eljárás során a Társaság Önnel alkalmassági vizsgálatot végezhet, annak érdekében, hogy a munkaviszonnyal kapcsolatos, releváns adatot kapjon a Társaság a teszteredményből. A Társaság által alkalmazott tesztek megfelelnek a mindenkori adatvédelmi szabályoknak és előírásoknak.

 

Adatkezelés időtartama

 

A jelentkezés visszavonásának hiányában a Társaság az adatait egy évig tárolja.

 

Hozzáférések

 

Az Ön által megadott személyes adatokhoz csak a Társaság ügyvezetője, HR munkatársa, illetve az adott jövőbeni üres pozícióval érintett részleg vezetője (üzletvezető, egyéb részleg vezető) férhetnek hozzá, akik az adatokat a Társaságnál mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően, bizalmasan kezelik. A Társaság a pályáztatás során más adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

III. Az Ön Jogai

Jogában áll a Társaság által Önről feldolgozott bármely személyes adataihoz történő hozzáférés és információ kérés az alábbiak szerint: 

·         Milyen személyes adatokat dolgozunk fel Önnel kapcsolatban

·         A feldolgozás célja

·         Az érintett személyes adatok kategóriái

·         Az érintettek, akikről a személyes adatok közlésre kerülnek / kerültek

·         Milyen időtartamra szándékozzuk a személyes adatait kezelni

·         Amennyiben az adatot nem közvetlenül Öntől szereztük, információ az adat forrásáról

 

Amennyiben úgy gondolja, hogy az Önről általunk kezelünk bármely adat nem teljes vagy nem pontos, jogában áll felhívni minket a javításra és/vagy az adat kiegészítésére és vállaljuk, hogy amilyen gyorsan csak lehet aktualizáljuk / javítjuk a hibát, kivéve, amennyiben érvényes okunk van ennek az ellenkezőjére, amelyről Önt értesítjük.
 

Önnek jogában áll személyes adatának törlését vagy a feldolgozás korlátozását kérni az adatvédelmi jogszabályok szerint, illetve az általunk küldött közvetlen marketing ellen tiltakozni és az általunk használt automatizált döntéshozatali mechanizmusról tájékozódni.
 

Amennyiben Öntől megkeresést kapunk bármely, fenti jogosultsággal kapcsolatban, kérhetjük Önt a megkeresés teljesítése előtt a személyes adatainak igazolására; annak igazolására, hogy adatai védettek és biztonságban vannak.

 

IV. Személyes Adatainak megosztása és közlése


Semmilyen személyes adatát nem osztjuk meg vagy közöljük az Ön hozzájárulása nélkül, kivéve a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célokra vagy amennyiben azt jogszabály követeli meg. 
A Társaság harmadik személyeket nem vesz igénybe az adatkezelés során.
 

A Társaság harmadik országba nem továbbítja az Ön személyes adatait.

V. Biztonsági intézkedések

 

A Társaság nagyon komolyan veszi az Ön személyes adatainak védelmét és minden ésszerű intézkedést valamint óvintézkedést megtesz az Ön személyes adatainak biztosítása érdekében. Keményen dolgozunk azon, hogy megvédjük Önt és az Ön adatait az engedély nélküli hozzáférés, változtatás, közzététel vagy megsemmisítés ellen és ennek érdekében számos biztonsági szintet alkalmaztunk.

 

VI. Pontosság elve

 

Amennyiben a Társaság által kezelt adataiban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás vagy változás történne, kérem haladéktalanul jelentse be a fenti elérhetőségen

 

VII. Panasztétel

 

A Társaság az Ön személyes adatát kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozat és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozza fel. Amennyiben azonban Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban mégis panaszt szeretne tenni, vagy más módon elégedetlen azzal ahogyan az adatait kezeljük, jogában áll a felügyeleti hatóságnál panaszt tenni.
 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)
 

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Iratkozzon fel hírlevelünkre! Ismerje meg a legújabb trendeket, legjobb árakat és exkluzív ajánlatokat!

Álláskeresési adatvédelmi tájékoztató© Pirex papír Minden jog fenntartva!

Bejelentkezés