A PIREX 98 KFT.

 

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

 

Bevezető 

A Pirex 98 Kft. biztosítja ügyfelei személyes adatainak védelmét, azokat bizalmasan kezeli, a jogszabályi előírásoknak és az ügyfelek érdekeinek figyelembe vétele alapján megtesz minden olyan biztonsági és technikai intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. A Pirex 98 Kft. az ügyfelei adatait harmadik személy részére az alábbi, IX. pontban foglaltakon túl nem továbbítja, nyilvánosságra nem hozza, azokat kizárólag gazdasági tevékenysége során, saját célra használja fel.

I. A tájékoztató célja 

Jelen tájékoztató célja, a Pirex 98 Kft. ügyfeleinek tájékoztatása még az adatkezelés megkezdése előtt, az érintett adatainak kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatás kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 

A jelen tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: „Infotv.”) foglaltaknak megfelelően biztosítja a jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés elvének, valamint az érintettek információs önrendelkezési jogának érvényesülését.

A tájékoztató meghatározza az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályokat annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelő tiszteletben tartsa.

A tájékoztató tartalmának elfogadásával az érintett hozzájárulását adja az általa közölt személyes adatainak a jelen tájékoztatóban rögzített körben és feltételekkel történő kezeléséhez.

 

II. A tájékoztató hatálya 

A tájékoztató hatálya a Pirex 98 Kft. által folytatott minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra kiterjed, amely természetes személy adataira vonatkozik.

 

III. Értelmező rendelkezések

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 

3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez. 

4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 

5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. 

7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. 

8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 

9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. 

10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása, annak megkülönböztetése céljából.

11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 

13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. 

14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi. 

15. Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. 

16. Honlap: a www.pirex.hu honlapon elérhető weboldal.

 

IV. Az adatkezelés alapelvei

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

A Pirex 98 Kft. kijelenti, hogy az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályok alkalmazása során biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét. A kezelt adatokat az adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő biztosítja továbbá a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják; annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe; a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

 

V. Az adatkezelő megjelölése 

Az adatkezelő a Pirex 98 Kft. (székhelye: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 18.; adószáma: 12358025-2-13, képviseli: Bukor Péter György és Bukor Ferenc Dániel).
 

Az adatkezelő elérhetőségei:

levelezési cím: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 18.

elektronikus elérhetőség: info@pirex.hu

honlap cím: www.pirex.hu

 

VI. Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja:

a.)      az adatkezelő által a Honlapon nyújtott szolgáltatások, létrejött szerződések teljesítése,

b.)      a Honlap és a szolgáltatások működésének ellenőrzése, visszaélések megakadályozása,

c.)      az érintett ügyfelek azonosítása és egymástól történő megkülönböztetése,

d.)     az érintettek által feltett kérdések alapján tájékoztatás nyújtása a szolgáltatásokról, termékekről,

e.)      saját részre statisztika készítése, továbbá

f.)       elektronikus hirdetések, hírlevelek küldése, valamint

g.)      panaszkezelés.

 

VII. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés időtartama 

A Pirex 98 Kft. kizárólag az érintettek által a Honlapon vagy a telefonos ügyfélszolgálaton megadott alábbi személyes adatokat kezeli:
 

a.)   a Honlapon nyújtott szolgáltatások, létrejött szerződések teljesítése esetén: 

• név,

• szállítási cím

• e-mail cím,

• telefonszám,

• számlázási cím,

• felhasználónév,

• jelszó.
 

A Honlapon történő regisztrációhoz, valamint az adatkezelő által forgalmazott termékre vonatkozó megrendelés leadásához a fentiekben rögzített valamennyi adat érintett általi megadása és kezelése szükséges.

Az adatkezelés célja magába foglalja a jövőbeni szerződések (megrendelések) teljesítését is, melyet a felhasználók az adatkezelési tájékoztató megismerésével tudomásul vesznek és elfogadnak. 

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy egyedi azonosításra alkalmas személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím a felhasználó nevét tartalmazza. A felhasználó teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz. Abban az esetben, ha a felhasználónév és / vagy jelszó egyedi azonosításra alkalmas információt, adatot nem tartalmaz, úgy az nem minősül személyes adatnak. 

Megrendelés leadása esetén az adatkezelés időtartama a megrendelés leadásától kezdve az adóhatósági eljárások során alkalmazható jogkövetkezmények elévülési idejét, illetve az adóhatósági eljárás jogerős befejezését követő naptári év utolsó napja, de legalább a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv (jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató hatályba lépése idején a 2013. évi V. törvénnyel elfogadott Polgári Törvénykönyv) rendelkezései alapján, a követelés érvényesítésére nyitva álló általános elévülési idő, mely jelenleg 5 év.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok őrzési ideje 8 év. 

A honlapon történő regisztráció esetén a regisztráció során megadott adatok kezelésének időtartama a regisztráció kezdetétől számítva a regisztráció törlése naptári évének utolsó napjáig tart.

 

b.)  a Honlap és a szolgáltatások működésének ellenőrzése, visszaélések megakadályozása érdekében: 

• felhasználónév,

• IP cím,

• webhelyhasználati adatok,

• a felhasználó által használt eszköz típusa (asztali számítógép, laptop, táblagép, mobiltelefon, stb.).

 

A felhasználó név kialakítása tekintetében a fenti, a.) pontban foglaltak az irányadóak. 

A Honlap működésének ellenőrzése folyamatosan, történik. Az e célból kezelt személyes adatok minden ellenőrzési ciklus végén törlésre kerülnek kivéve azokat az adatokat, melyekkel kapcsolatban visszaélés gyanúja merült fel. Ebben az esetben az adatkezelés időtartama a vonatkozó hatósági eljárás lefolytatásának időtartama.

 

c.)  az érintett ügyfelek azonosítása és egymástól történő megkülönböztetése érdekében:

• név,

• szállítási lakcím,

• e-mail cím,

• telefonszám,

• számlázási cím,

• felhasználónév,

• jelszó.

 

A felhasználó név és jelszó kialakítása tekintetében a fenti, a.) pontban foglaltak az irányadóak. 

Az adatkezelés időtartama az irányadó jogszabályi rendelkezésekhez igazodik, de legalább a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv (jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató hatályba lépése idején a 2013. évi V. törvénnyel elfogadott Polgári Törvénykönyv) rendelkezései alapján, a követelés érvényesítésére nyitva álló általános elévülési idő, mely jelenleg 5 év.

 

d.)  az érintettek által feltett kérdések alapján tájékoztatás nyújtása érdekében: 

• név,

• e-mail cím,

• telefonszám,

 

Az adatkezelés időtartama az az időtartam, ameddig belső szabályzat, előírás alapján az ilyen típusú megkereséseket őrizni kell.

 

e.)  saját részre történő statisztika készítése, elektronikus hirdetések, hírlevelek küldése esetén: 

Hírlevélre feliratkozáshoz és termékkel, szolgáltatással kapcsolatos kérdés feltételéhez név és e-mail cím megadása szükséges.

Statisztikai célból: Annak függvényében, hogy milyen jellegű statisztika készül határozandó meg az ennek érdekében gyűjtött adatok köre.

A statisztikai célú adatkezelés eredménye nem személyes adat, hanem összesített adat. Ezt az eredményt vagy a személyes adatokat az adatkezelő nem használja fel konkrét természetes személyekre vonatkozó intézkedések vagy döntések alátámasztására. 

Hírlevélre feliratkozás esetén az adatkezelés időtartama a hírlevélre történő feliratkozástól kezdve a hírlevélről történő leiratkozás naptári évének utolsó napjáig tart, míg kérdés feltétele esetén az adatkezelés időtartama a kérdés feltételétől számítva a kérdés megválaszolását követő 180 nap. 

Az adatkezelés időtartamának elteltét követő munkanapon az adatkezelő törli az érintett általa kezelt személyes adatait. 

Statisztikai célból kezelt adatokat az adatkezelő őrzi meg annak függvényében, hogy milyen jellegű statisztika készül határozandó meg az ennek érdekében gyűjtött adatok köre.

 

f.)  panaszkezelés során: 

• név,

• lakcím/számlázási cím,

• e-mail cím,

• telefonszám,

• panasszal érintett megrendelés.

 

Panaszkezeléssel összefüggésben az adatkezelés időtartama a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv (jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató hatályba lépése idején a 2013. évi V. törvénnyel elfogadott Polgári Törvénykönyv) rendelkezései alapján fennálló általános elévülési idő, mely jelenleg 5 év.

 

VIII. Az adatkezelés jogalapja 

Az érintett személyes adatainak Pirex 98 Kft. általi kezelése az alábbi felhatalmazottságon alapul:

 

a.)      a Honlapon nyújtott szolgáltatások, létrejött szerződések teljesítése esetén: 

A Honlapon az érintett által leadott és később leadandó megrendelések tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a szerződés teljesítése. 

A Honlapon leadott megrendelések teljesítéséhez kapcsolódóan megadott számlázási adatok (név és számlázási cím) kezelésének jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése).

 

b.)      a Honlap és a szolgáltatások működésének ellenőrzése, visszaélések megakadályozása érdekében: 

Az adatkezelés jogalapja:

- egyrészről az érintett hozzájárulása (GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja),

- másrészről az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, ideértve különösen a magyar büntető törvénykönyv rendelkezéseibe ütköző cselekmények meggátolását, erre irányuló kísérletek kiszűrését (GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja – 2012. évi C. törvénnyel elfogadott Büntető Törvénykönyv XLIII. fejezet).

 

c.)      az érintett ügyfelek azonosítása és egymástól történő megkülönböztetése érdekében: 

Az adatkezelés jogalapja:

- egyrészről szerződés teljesítése (GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja - (45/2014 (II.26.) Kormányrendelet III. és IV. fejezete, Polgári Törvénykönyv IX. cím),

- másrészről az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, ideértve különösen a magyar büntető törvénykönyv rendelkezéseibe ütköző cselekmények meggátolását, erre irányuló kísérletek kiszűrését (GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja – 2012. évi C. törvénnyel elfogadott Büntető Törvénykönyv XLIII. fejezete).

 

d.)     az érintettek által feltett kérdések alapján tájékoztatás nyújtása érdekében: 

Az érintett által feltett kérdések megválaszolása, ezzel összefüggésben tájékoztatás nyújtása tekintetében az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja).

 

e.)      saját részre történő statisztika készítése, elektronikus hirdetések, hírlevelek küldése esetén: 

Az adatkezelő által felhasznált statisztika készítése, elektronikus hirdetések, hírlevelek küldése érdekébe történő adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja).

 

f.)       panaszkezelés során: 

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelésre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja – A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény VI. fejezet). 

 

Az adatkezeléshez történő hozzájárulás megadása: 

A hozzájárulás megadásának módja a Honlapján elérhető és megjelenő jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató megismerése és önkéntes elfogadása, melynek megtörténtét az adatkezelést megelőzően a vonatkozó jelölőnégyzet bejelölésével elismer és igazol. 

A felhasználó a Honlap szolgáltatásait, termékeit érintő hírlevelek / reklámajánlatok küldéséhez való hozzájárulását megrendelés leadásától, a Honlapon történő regisztrációtól függetlenül megteheti, ezen hozzájárulás megadása nem képezi a megrendelés, regisztráció leadásának előfeltételét, és önmagában a megrendelés, regisztráció megtörténte sem eredményezi hírlevél / reklámajánlat küldését. Hírlevél / reklámajánlat küldése kizárólag önkéntes hozzájárulásán alapul, ennek hiányában a felhasználó a szolgáltatótól hírlevelet / reklámajánlatot nem kap. 

Az érintettnek jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A felhasználó hozzájárulását az info@pirex.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja. 

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. 

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 

Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.

 

IX. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

 

·      Az adatkezelő közvetlen irányítása alatt álló személyek 

Az érintett által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő közvetlen irányítása alatt álló munkatársai férhetnek hozzá munkaköri feladataik ellátása érdekében, akik az adatokat az adatkezelőnél mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően kezelik. 

Abban az esetben, ha a megrendelő a megrendelés átvételének módjaként személyes átvételt választ, úgy a megrendelés átvételére a Pirex 98 Kft. általa megjelölt üzletében kerülhet sor. Ebben az esetben az adott üzlet dolgozói részére, a megrendelés teljesítése érdekében, a megrendelő alábbi személyes adatai válnak megismerhetővé:

megrendelő neve, szállítási címe, telefonszáma, a megrendelésre vonatkozó megjegyzés 

A megrendelés személyes átadása-átvétele során eljáró alkalmazottak a fenti személyes adatokat az adatkezelőnél mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően kezelik.
 

·      Adatfeldolgozók 

Futárszolgálat 

Az adatkezelő a Holnapon keresztült megrendelt áru megrendelő részére történő kiszállítása érdekében az alábbi futárszolgálat szolgáltatását veszi igénybe. 

GLS General Logistics Hungary Kft.
székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
levelezési cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

weboldal: https://gls-group.eu/HU/hu/home 

A futárszolgálat részére a kiszállítás teljesítése érdekében átadott személyes adatok:

megrendelő neve, szállítási címe, telefonszáma, a megrendelésre vonatkozó megjegyzés 

A GLS General Logistics Hungary Kft. a részére átadott személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályzatában foglaltaknak megfelelően köteles kezelni, mely az alábbi elérhetőségen keresztül érhető el:

https://gls-group.eu/EU/en/dataprotection/glshungary 

Átvételi pont 

A megrendelés átvétele a megrendelő kérésére történhet Pick-Pack Ponton keresztül is.

Ebben az esetben a megrendelésre vonatkozó adatok átadása a megrendelő előzetes hozzájárulásán alapul.
 

Pick-Pack Pont Központ

székhelye: 1097 Budapest, Táblás utca 39.
levelezési cím: 1725 Budapest, Pf.: 117.
telefon: +361 803 6300

elektronikus elérhetőség: pickpackpont@sprinter.hu

weboldal: www.pickpackpont.hu

A Pick-Pack Pont részére a megrendelés teljesítése érdekében átadott adatok:
megrendelő neve, szállítási címe, telefonszáma, a megrendelésre vonatkozó megjegyzés 

A Pick-Pack Pont a részére átadott személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályzatában foglaltaknak megfelelően köteles kezelni, mely az alábbi elérhetőségen keresztül érhető el:

http://www.pickpackpont.hu/wp-content/uploads/2018/05/Sprinter-Adatkezelesi-Tajekoztato.pdf

Hírlevél szolgáltató 

Az adatkezelő az érintettek hozzájárulása esetén, a reklámajánlatokat tartalmazó hírlevelek kiküldésére az alábbi szolgáltatást és szolgáltatót veszi igénybe:

 

Webgalamb szoftver

Tulajdonos: E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.

székhelye: 1106 Budapest, Fehér út 10.
telefon: +3620 222 0011
elektronikus elérhetőség: kapcsolat@webgalamb.hu
weboldal: www.webgalamb.hu 

A Webgalamb szoftver használata során a személyes adatok tárolásának és kezelésének biztonságáról az adatkezelő gondoskodik.
 

X. Adattovábbítás harmadik fél részére 

Az adatkezelő csak kivételes esetben adhatja át az érintett személyes adatait más részére, ha az adatok továbbítása az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Így például, amennyiben az érintettel összefüggésbe hozható ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az érintett személyes adatait tartalmazó iratok átadása, vagy a rendőrség megkeresi az adatkezelőt, és a nyomozáshoz az érintett személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.

 

XI. Az érintettek jogai és érvényesítésük 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását, aza adatkezelés korlátozását,

d) adatainak másik adatkezelő részére történő továbbítását, illetőleg

e) tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

 

A helyesbítésről, a zárolásról, törlésről, korlátozásról az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés, korlátozás iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

·      a tájékoztatáshoz való jog

 

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, és feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az érintett tájékoztatás nyújtása iránti kérelmét az adatkezelő részére a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken keresztül, írásban vagy elektronikus úton terjesztheti elő.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban (postai vagy elektronikus úton) megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a tájékoztatás nyújtásáért az érintett 5.000,- Ft + Áfa díjat köteles az adatkezelő részére kérelmének előterjesztésével egyidejűleg megfizetni. A már megfizetett díjat vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 

·      a helyesbítéshez való jog

Ha a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Az érintett az adatkezelő jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségein keresztül, írásban vagy elektronikus úton kérheti, hogy az adatkezelő késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetőleg az adatkezelés céljait figyelembe véve kérheti a hiányosan felvett személyes adatai kiegészítését. 

Az adatkezelő a kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az érintettet az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy elektronikus úton, írásban értesíti.

 

·      a törléshez, zároláshoz való jog

 

A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett kéri (visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja);

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte, vagy

f) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre, valamint

g) az érintett személyes adatait az adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

Az adatkezelő zárolja továbbá az érintett személyes adatait, illetve az adatkezelést korlátozza, ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Az adatok zárolása/korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni. 

A zárolás/korlátozás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adatok törlése / zárolás / korlátozása iránti kérelmet az érintett az adatkezelő jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségein keresztül, írásban vagy elektronikus úton terjesztheti elő, mely kérelmet az adatkezelő legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az érintettet az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy elektronikus úton, írásban értesíti.

 

·      az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett az adatkezelő jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségein keresztül, írásban vagy elektronikus úton kérheti az adatkezelőtől, hogy az érintettre vonatkozó, az érintett által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Az érintett továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő abban az esetben, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. 

Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 

Az adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről érintettet az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

XII. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Ha az érintett, az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a döntéshozatalra nyitva álló 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a következő pontban meghatározott módon bírósághoz fordulhat. 

A Honlapon keresztül elérhető szolgáltatásokra, termékekre vonatkozó hírlevelek tekintetében az érintett az adatkezelés elleni tiltakozását az adatkezelő érdekében elektronikus úton megküldött hírlevelekben/reklámcélú levelekben elhelyezett „Leiratkozom a hírlevélről” gombra történő kattintással is kifejezetheti, amelynek következtében az adatkezelő, illetőleg az adatkezelő által erre a célra igénybe vett szolgáltató a továbbiakban nem küld az érintettnek hírlevelet/reklámcélú levelet.

 

XIII. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

A profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők (így például érdeklődési kör, személyes preferenciák) értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Az adatkezelő nem alkalmaz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást is. 

Amennyiben az adatkezelő a jövőben ilyen adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást vezetne be, úgy az érintettet előzetesen elektronikus úton megfelelően tájékoztatni fogja az alkalmazott logikáról, módszerről és annak lényegéről, és lehetőséget biztosít érintettnek arra, hogy az adatkezelő részéről beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, vagy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 

XIV. Bírósági jogérvényesítés 

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt célszerű panaszát először az adatkezelőnek elküldenie, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy az adatkezelő a jogszerű állapotot magától helyreállítsa. 

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az előző pontban meghatározott esetekben az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. 

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. 

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi. 

A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

 

XV. Kártérítés 

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 

Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

XVI. A Hatóság 

A Hatóság autonóm államigazgatási szerv. A Hatóság feladata a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése. 

A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

A Hatóság vizsgálata nem minősül közigazgatási hatósági eljárásnak, arra a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényt nem kell alkalmazni. 

A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a Hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le. Erről a következményről a Hatóság a bejelentőt köteles tájékoztatni.

A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. 

Ha a Hatóság a személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsérelem vagy annak közvetlen veszélye fennállását megalapozottnak tartja, az adatkezelőt a jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére szólítja fel. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon: +36 (1) 391-1400

fax: +36 (1) 391-1410

honlap: www.naih.hu

 

XVII. Az érintett nyilatkozata 

Az érintett jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával kijelenti, hogy az általa megadott személyes adatok, továbbá az internetes rendszer által automatikusan rögzített adatok kezeléséhez, felhasználásához a tájékoztatóban rögzített feltételek mellett hozzájárul, továbbá az adatvédelmi tájékoztató tartalmát magára nézve kötelező erejűnek ismeri el. 

Az érintett kijelenti, hogy az általa megadott személyes adatok pontosak és a valóságnak megfelelnek, továbbá teljes körű felelősséget vállal az adatok hibáival, hiányosságaival okozott károkért és egyéb jogkövetkezményekért. 

Az érintett kijelenti továbbá, hogy teljes cselekvőképességgel, illetve szerződéskötési képességgel rendelkezik, jognyilatkozatok megtételében korlátozva semmilyen tekintetben sincs.

 

XVIII. Cookiek 

1. Mik a Cookiek?

A sütik kisméretű szöveges fájlok, amelyek egyedi azonosítót tartalmaznak, amelyek a számítógépén vagy a mobil eszközében tárolódnak, így a felhasználó által használt eszköz felismerhető lesz, amikor egy bizonyos weboldalt meglátogat, vagy valamely applikációt használ. A sütiket csak az adott oldal látogatásának időtartamára lehet használni, vagy annak mérésére, hogy a felhasználó időről időre hogyan használja a szolgáltatást és a tartalmat. A sütik segítenek a Honlap és a mobil applikációkban használt fontos jellemzők és funkciók megjelenítésében.

A felhasználó Honlapon tett látogatása során automatikusan begyűjthetők a látogatására vonatkozó adatok, azon honlap domain nevei, amelyről a felhasználót a Honlapra átirányították, a kereső, az operációs rendszer típusa, az IP cím, az felhasználó azonosítója,  a böngésző azonosítója, egyéb információk, amiket a http protokoll továbbít.

A Honlapon felhasznált süti fájlok nem károsak sem a felhasználó, sem az általa felhasznált számítógép/végberendezés számára, éppen ezért javasoljuk, hogy ne kapcsolják ki azok kiszolgálását a böngészőikben.

 

A Honlapon felhasznált süti fájlok: 

 

Süti neve

Milyen adatokat tárol

Süti funkciója,

miért szüksége a süti vagy milyen funkciót nyújt a

Felhasználó részére

Süti élettartalma

pirex_visitor_netstat_v3

Időbélyeg

Látogatási statisztika nyilvántartására. ( látogató)

10 év

pirex_visit_netstat_v3

Időbélyeg

Látogatási statisztika nyilvántartására. (oldal megtekintés)

munkamenet

PHPSESSID

Munkamenet azonosító

Webshop alapvető működéséhez szükséges. (bejelentkezés, rendelés feladás stb.)

munkamenet

counter_category5111522738134

sorszám

Kiemelt kategóriák megjelenítésének korlátozása. Egy felhasználónak hányszor jelenjen meg az adott kiemelt ajánlat.

15 nap

allowedcookie

0,1

Megjelenjen vagy ne az adott felhasználónak a cookie-k engedélyezése szöveg.

1 év

 

Az felhasználó módosíthatja a süti fájlok felhasználásának módját a böngészőn keresztül, ezen belül blokkolhatja vagy törölheti azokat, amelyek a Honlapról (és más internetes portálról) származnak. Ebből a célból módosítani kell a böngésző beállításait. A törlés módja az alkalmazott böngészőtől függően eltérő. A süti fájlok eltávolítási módjára vonatkozó információk megtalálhatók a kiválasztott böngésző "Súgó" lapján. 

További információk a süti fájlokról, megtalálhatók az alábbi főbb böngésző oldalakon:

 

A süti fájlok mobiltelefonon vagy más mobil berendezésen történő irányítására vonatkozó részletes információk megtalálhatók az adott telefonkészülék vagy mobil berendezés Felhasználói kézikönyvében/használati utasításában. 

A süti fájlok adott berendezésen való alkalmazásának korlátozása lehetetlenné teszi, vagy nagymértékben megnehezíti a Honlap megfelelő használatát, például, emiatt lehetetlenné válhat a bejelentkezés időszakának fenntartása. 

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó hozzájárulása, amely szerint a felhasználó előzetesen beleegyezik a fentebb felsorolt személyes adatainak az adatkezelő által történő kezelésébe a jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóban foglalt feltételek szerint, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján. A felhasználónak jogában áll a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

/ vagy

Mivel az adatkezelő nem használ olyan sütit amelyhez a felhasználó hozzájárulása szükséges, ezért a felhasználót kizárólag tájékoztatjuk a sütik alkalmazásáról.
Nem szükséges beszerezni a hozzájárulást az alábbi süti típusokhoz, ezek alkalmazásáról elegendő csak tájékoztatást nyújtani:

- a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütik („user input cookies”),
- hitelesítési munkamenet sütik („authentication cookies”),
- felhasználóközpontú biztonsági sütik („user centric security cookies”),
- multimédia lejátszó munkamenet sütik („multimedia player session cookie”),
- terheléskiegyenlítő munkamenet sütik („load balancing session cookies”),
- a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet sütik („user interface customization cookies”).

 

XIX. Árukereső.hu megbízható bolt program 

A www.arukereso.hu (Naspers OCS Hungary Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72, Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül.

Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat a Naspers OCS Hungary Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

 

XX. A jelen tájékoztató felülvizsgálata, módosítása 

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve az adatkezelő bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor módosítsa. Az adatkezelő a jelen tájékoztató módosításáról az érintettet az érintett által megadott elérhetőségek valamelyikén, elsősorban elektronikus úton értesíti. Ezzel egyidejűleg az új / módosított adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató az adatkezelő honlapján is közzétételre kerül. 

Az adatkezelő által bevezetésre kerülő új adatkezelési cél(ok)ból az érintett személye adata(i) kizárólag az érintett előzetes, jelen tájékoztatóban foglaltak szerinti hozzájárulása, illetőleg az adatkezelésre feljogosító egyéb jogalap fennállása esetén kezelhető(ek).

 

XXI. Irányadó jogszabályok 

Az érintett személyes adatainak kezelésére az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

XXII. Simple Pay

A Simple Pay online bankkártyás fizetést választva a Megrendelő elfogadja, hogy a Pirex 98 Kft, (2045 Törökbálint, Torbágy utca 18) által a www.pirex.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. A továbbított adatok köre:

keresztnév
vezetéknév
email
telefonszám
számlázási név
számlázási irsz
számlázási város
számlázási utca
számlázási megye
számlázási ország

szállítási név
szállítási irsz
szállítási város
szállítási utca
szállítási megye
szállítási ország

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff"

Iratkozzon fel hírlevelünkre! Ismerje meg a legújabb trendeket, legjobb árakat és exkluzív ajánlatokat!

Adatvédelem© Pirex papír Minden jog fenntartva!

Bejelentkezés